Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, u jepen 300 milionë lekë pronarëve

Këshilli i Ministrave miraton listën me emrat e personave që kanë gati tapinë për tokën ku kanë ndërtuar pa leje dhe shumat e kompensimit për pronarët që u është zënë trualli. Vlera në total e kompensimit arrin në afro 300 milionë lekë. Përfituesit janë thuajse në të gjithë vendin. Qeveria ka vendosur miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë në favor të subjekteve përfituese për 1 377 parcela ndërtimore të objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre. Sipas vendimit mësohet se për qarkun Dibër, numri i parcelave ndërtimore është 39 me sipërfaqe të përgjithshme 6 976 m², për qarkun Durrës numri i parcelave ndërtimore është 10, me sipërfaqe të përgjithshme 2 744 m² dhe për qarkun Elbasan (ZVRPP-të Elbasan, Librazhd dhe Peqin), numri i parcelave ndërtimore është 185 me sipërfaqe të përgjithshme 57 423 m².

Për Tiranën, (ZVRPP-të Tiranë dhe Kavajë), numri i parcelave ndërtimore është 684 me sipërfaqe të përgjithshme 189 039 m² dhe për qarkun Korçë numri i parcelave ndërtimore është 12 me sipërfaqe të përgjithshme 3 687 m². Ndërkohë për qarkun Fier (ZVRPP-të Lushnjë dhe Fier), numri i parcelave ndërtimore është 5 , me sipërfaqe të përgjithshme 1 377 m² dhe për qarkun Vlorë (ZVRPP-të Vlorë dhe Sarandë), numri i parcelave ndërtimore është 81, me sipërfaqe të përgjithshme 30 304 m². Në qarkun Shkodër numri i parcelave ndërtimore është 16 me sipërfaqe të përgjithshme 2 847 m².
Kompensimi
Masa e kompensimit financiar për pronarët e pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimet e legalizuara, referuar kartelave të pasurive sipas ZVRPP-ve, është 20 787,98 m² dhe vlera totale e kompensimit financiar është 298 515 448,9 lekë.

Pranimi i kërkesave
Procesi i regjistrimit apo pranimit të kërkesave për kompensim fillon 5 ditë pas datës së njoftimit publik. Me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të ATP-së ngrihet grupi i punës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave, me objekt shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale dhe shpërndarjen e fondit përkatës. Grupi i punës, brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për kompensimin e pronës, kryen verifikimet e duhura. Drejtori i Përgjithshëm i ATP-së, brenda 30 ditëve nga data e përfundimit të procesit të verifikimit nga grupi i punës, nxjerr vendimin me emrat e subjekteve që përfitojnë nga kompensimi dhe urdhëron publikimin e listës së subjekteve që kompensohen. Gjithashtu, ai njofton edhe aplikantët që nuk përfshihen në listën e subjekteve që kompensohen, duke përcaktuar arsyet e mos përfshirjes.

Dokumentet
Subjekti apo përfaqësuesi i tij me prokurë duhet të paraqesë pranë ATP-së Tiranë kërkesën tip që i vihet në dispozicion nga grupi i punës pranë AKKP-së, të plotësuar sipas rubrikave. Në listën e dokumenteve është dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil. Sipas ligjit për dëshmitë e trashëgimive të lëshuara nga gjykata për testamentin e bërë me akt noterial duhet të sillet certifikatë familjare e personit për të cilin është lëshuar kjo dëshmi. Një tjetër dokument është prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronarë apo të një pjese të tyre, për çdo aplikim të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme.

Shkruar Nga
More from Revista User

Elvana paraqitet në tri dimensione artistike seksi

Këngëtarja Elvana Gjata me në fund është shfaqur në rrjetet sociale [ngg_images...
Read More